บริการตระกร้าความรู้สู่ชุมชน

เป็นการบริการการอ่านแก่ชุมชนโดยนำหนังสือพิมพ์และวารสารล่วงเวลาที่ห้องสมุดพิจารณาคัดเลือกแล้วใส่ตะกร้าวางตามจุดต่างๆนอกบริเวณโรงเรียนเพื่อให้ชุมชนและผู้ปกครองที่รอรับบุตรหลานได้อ่านและใช้ประโยชน์จากหนังสือพิมพ์อย่างคุ้มค่าโดยตัวแทนชุมชนจะนำสื่อสิ่งพิมพ์ไปวางตามจุดบริการทุกวัน  จุดบริการมี 4 จุด ได้แก่

  1. ร้านกาแฟชาวดอย
  2. ป้อมยาม
  3. ร้านค้าบริเวณกองพลังงาน จุดที่ 1
  4. ร้านค้าบริเวณกองพลังงาน จุดที่ 2