การจัดหมวดหมู่หนังสือ

ห้องสมุดโรงเรียนจัดหนังสือด้วยระบบทศนิยมของดิวอี้โดยแบ่งหนังสือ

ตามหมวดหมู่เป็น10หมวดใหญ่ คือ

หมวด 000                    เบ็ดเตล็ด

หมวด 100                    ปรัชญา

หมวด 200                     ศาสนา

หมวด 300                     สังคมคมศาสตร์

หมวด 400                    ภาษาศาสตร์

หมวด 500                     วิทยาศาสตร์

หมวด 600                    วิทยาศาสตร์ประยกต์

หมวด 700                    ศิลปะและนันทนาการ

หมวด 800                    วรรณคดี

หมวด 900                    ภูมิศาสตร์-ประวัติศาสตร์

น หรือ รส                      นวนิยาย หรือ เรื่องสั้น

ย                                  หนังสือสำหรับเยาวชน

อ                                  หนังสืออ้างอิง

(ไม่สามารถยืมได้ แต่สามารถขอไปถ่าย เอกสารได้และนำส่งคืน)

Fic                         Fiction นวนิยายภาษาอังกฤษ

J                           Jouvenile เยาวชนภาษาอังกฤษ