book show

เป็นการแนะนำหนังสือใหม่ที่ห้องสมุดจัดซื้อ โดยจัดแสดงทั้งภายในและภายนอกห้องสมุด  หากไม่มีหนังสือใหม่มาแนะนำ   งานห้องสมุดจะนำหนังสือตามชั้นมาแนะนำทุกวันโดยปรับเปลี่ยนเป็นประจำ ทำให้หนังสือตามชั้นไม่อยู่นิ่ง เป็นการปรับเปลี่ยนบรรยากาศทำให้ห้องสมุดมีชีวิต