การประกวดเล่าเรื่องจากหนังสือ

เป็นกิจกรรมที่ห้องสมุดคัดเลือกนักเรียนที่มีความรู้ ความสามารถในเล่าเรื่องและมีนิสัยรักการอ่าน  โดยคัดเลือกนักเรียนที่ชนะการแข่งขันการเล่าเรื่องจากกิจกรรม “การประกวดเล่าเรื่องจากหนังสือ” เป็นวิทยากรเล่าเรื่องหนังสือในกิจกรรมกิจกรรมหนอนหนังสือต่อไป