นักเรียนช่วยงานห้องสมุด

นักเรียนช่วยงานห้องสมุด เป็นนักเรียนที่จัดหนังสือในแต่ละหมวดเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการบริการและจัดเตรียมสถานที่ แยกเป็น

  1. นักเรียนชุมนุม TK Library
  2. นักเรียนจิตอาสา
  3. นักเรียนทำงานแทนค่าปรับหนังสือ