บริการการศึกษาค้นคว้าเป็นหมู่คณะ

บริการการศึกษาค้นคว้าเป็นหมู่คณะ

การศึกษาค้นคว้าเป็นหมู่คณะเป็นการนำนักเรียนเข้าใช้เป็นห้องเรียนเพื่อค้นคว้าเรื่องราวใดเรื่องราวหนึ่งในการจัดการเรียนการสอน  ครูผู้สอนควรสำรวจสิ่งพิมพ์ที่ต้องการใช้ในห้องสมุดก่อนมอบหมายให้นักเรียนเข้าใช้ หรือติดต่อบรรณารักษ์เพื่อสำรวจและจัดเตรียมเอกสารที่ให้นักเรียนใช้  หากพบว่าเอกสารไม่เพียงพอ จะได้เสนอให้บรรณารักษ์จัดซื้อเพื่อใช้ในโอกาสต่อไป และติดต่อจองห้องสมุดเพื่อนำนักเรียนมาค้นคว้าตามวัน เวลาที่ขอจอง

ข้อควรปฏิบัติกรณีนำนักเรียนเข้าใช้ห้องสมุด

  1. จองและแจ้งให้บรรณารักษ์ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย1 วัน ก่อนนำนักเรียนเข้าใช้ เพื่อบรรณารักษ์จะได้เตรียมเอกสารหนังสือไว้เพื่อบริการ
  2. ลงชื่อจองการใช้ห้องสมุด เพื่อปกป้องสิทธิในการใช้และไม่ให้ซ้ำซ้อนกัน
  3. ครูประจำวิชาต้องควบคุมดูแลนักเรียนและควรมอบหมายงานให้นักเรียนค้นคว้าเพื่อให้นักเรียนมีงานทำ หากนักเรียนไม่มีการค้นคว้านักเรียนจะส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่น
  4. กรณีที่อาจารย์ประจำวิชาไม่สามารถอยู่ดูแลควบคุมนักเรียนได้ กรุณาแจ้งให้บรรณารักษ์ทราบเป็นเฉพาะกรณี