บริการตอบคำถามเพื่อการค้นคว้า

บริการตอบคำ ถามเพื่อการค้นคว้าเป็นบริการที่ครูบรรณารักษ์หรือเจ้าหน้าที่ห้องสมุดจะช่วย ให้คำ แนะนำ และบริการตอบคำ ถามแก่นักเรียนและผู้ใช้ห้องสมุด   ทั้งคำถามทั่วไปเกี่ยวกับการใช้ห้องสมุดและคำ ถาม ที่ต้องค้น หาคำ ตอบจากทรัพยากรสารสนเทศต่างๆ ในห้องสมุด