บริการรับฝากกระเป๋า

เป็นบริการหนึ่งของห้องสมุดเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้ จึงได้จัดบริการรับฝากสัมภาระต่าง ๆ ที่นำติดตัวมาด้วย  เช่น  กระเป๋า   หนังสือ อุปกรณ์การเรียนต่าง ๆ  ไว้ให้บริการโดยที่ผู้ใช้สามารถแจ้งกับเจ้าหน้าที่ได้โดยตรงเพื่อนำสัมภาระที่ไม่สามารถนำเข้าห้องสมุดได้เก็บไว้บริเวณจุดรับฝากบริเวณของห้องสมุด

ขั้นตอนในการรับฝากกระเป๋าและสิ่งของ (กรณีใช้เป็นห้องเรียน)

 1. ก่อนนักเรียนจะเข้าใช้ห้องสมุดต้องจัดเตรียมอุปกรณ์ที่จะใช้ในห้องสมุดให้เรียบร้อยก่อนฝากกระเป๋า
 2. นำกระเป๋าและสัมภาระอื่น ๆ ฝากเจ้าหน้าที่
 3. ให้ตัวแทนห้องนำเชือกที่เจ้าหน้าที่จัดเตรียมไว้คล้องกระเป๋าของเพื่อนทั้ง 50 ใบเพื่อป้องกันของหาย
 4. นำถุงที่ใส่รองเท้าถือติดตัวเข้าใช้ห้องสมุดด้วยทุกครั้ง ( ห้ามนักเรียนใส่รองเท้าเข้าห้องสมุด )
 5. กรณีเข้าใช้หลายห้องพร้อมกันให้แจ้งห้องเรียนด้วยว่าเป็นห้องเรียนใดเพื่อเจ้าหน้าที่ห้องสมุดจะให้ป้ายติดไว้ เพื่อป้องกันความสับสน
 6. หลังจากเลิกใช้ห้องสมุดให้คืนป้ายและเชือกให้กับเจ้าหน้าที่

ขั้นตอนในการรับฝากกระเป๋าและสิ่งของ (กรณีใช้เป็นรายบุคคล)

 1. ให้นักเรียนนำกระเป๋าไปฝากกับเจ้าหน้าที่
 2. รับหมายเลขที่เจ้าหน้าที่และนำเก็บรักษาไว้ สำหรับหมายเลขอีกหนึ่งชิ้นเจ้าหน้าที่จะนำไปผูกกระเป๋า (หมายเลข 1 ชุด มี 2 อัน)
 3. กระเป๋าที่ฝากไม่ควรเกิน 2 – 3 ใบ
 4. นำสิ่งของมีค่าติดตัวไปด้วยเพื่อป้องกันของหาย
 5. กรณีที่หมายเลขฝากกระเป๋าหายให้ติดต่อเจ้าหน้าที่และครูบรรณารักษ์
 6. จะรับฝากกระเป๋าเฉพาะนักเรียนที่เข้าใช้ห้องสมุดเท่านั้น