บริการรับฝากกระเป๋า

บริการรับฝากกระเป๋า

เป็นบริการหนึ่งของห้องสมุดเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้ จึงได้จัดบริการรับฝากสัมภาระต่าง ๆ ที่นำติดตัวมาด้วย  เช่น  กระเป๋า   หนังสือ อุปกรณ์การเรียนต่าง ๆ  ไว้ให้บริการโดยที่ผู้ใช้สามารถแจ้งกับเจ้าหน้าที่ได้โดยตรงเพื่อนำสัมภาระที่ไม่สามารถนำเข้าห้องสมุดได้เก็บไว้บริเวณจุดรับฝากบริเวณของห้องสมุด

 ขั้นตอนในการรับฝากกระเป๋าและสิ่งของ (กรณีใช้เป็นห้องเรียน) 

 1. ก่อนนักเรียนจะเข้าใช้ห้องสมุดต้องจัดเตรียมอุปกรณ์ที่จะใช้ในห้องสมุดให้เรียบร้อยก่อนฝากกระเป๋า
 2. นำกระเป๋าและสัมภาระอื่น ๆ วางเป็นแถวและเป็นระเบียบ (ห้ามเอาของมีค่าไว้)
 3. นำถุงที่ใส่รองเท้าถือติดตัวเข้าใช้ห้องสมุดด้วยทุกครั้ง ( ห้ามนักเรียนใส่รองเท้าเข้าห้องสมุด )
 4. กรณีเข้าใช้หลายห้องพร้อมกันให้แจ้งห้องเรียนด้วยว่าเป็นห้องเรียนใดเพื่อเจ้าหน้าที่ห้องสมุดจะให้ป้ายติดไว้ เพื่อป้องกันความสับสน
 5. หลังจากเลิกใช้ห้องสมุดให้คืนป้ายและเชือกให้กับเจ้าหน้าที่

 ขั้นตอนในการรับฝากกระเป๋าและสิ่งของ (กรณีใช้เป็นรายบุคคล) 

 1. ให้นักเรียนนำกระเป๋าไปฝากกับเจ้าหน้าที่
 2. รับหมายเลขที่เจ้าหน้าที่และนำเก็บรักษาไว้ สำหรับหมายเลขอีกหนึ่งชิ้นเจ้าหน้าที่จะนำไปผูกกระเป๋า (หมายเลข 1 ชุด มี 2 อัน)
 3. กระเป๋าที่ฝากไม่ควรเกิน 2 – 3 ใบ
 4. นำสิ่งของมีค่าติดตัวไปด้วยเพื่อป้องกันของหาย
 5. กรณีที่หมายเลขฝากกระเป๋าหายให้ติดต่อเจ้าหน้าที่และครูบรรณารักษ์จะรับฝากกระเป๋าเฉพาะนักเรียนที่เข้าใช้ห้องสมุดเท่านั้น

บริการการศึกษาค้นคว้าเป็นหมู่คณะ (ไม่ใช้ห้องสมุดจัดการเรียนการสอนเหมือนเป็นห้องเรียน)

 1. ลงชื่อจองและแจ้งให้บรรณารักษ์ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 – 2 วัน ก่อนนำนักเรียนเข้าใช้ เพื่อจะได้เตรียมเอกสารหนังสือไว้เพื่อบริการและเพื่อไม่ให้ใช้ห้องหลายห้องในเวลาเดียวกัน
 2. ครูประจำวิชาต้องควบคุมดูแลนักเรียนและควรมอบหมายงานให้นักเรียนค้นคว้าเพื่อไม่ให้นักเรียนพูดคุยส่งเสียงดัง
 3. กรณีที่ครูไม่สามารถอยู่ดูแลควบคุมนักเรียนได้ กรุณาแจ้งให้บรรณารักษ์ทราบเป็นเฉพาะกรณี

 

ข้อควรปฏิบัติกรณีนำนักเรียนเข้าใช้ห้องสมุด

 1. จองและแจ้งให้บรรณารักษ์ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย1 วัน ก่อนนำนักเรียนเข้าใช้ เพื่อบรรณารักษ์จะได้เตรียมเอกสารหนังสือไว้เพื่อบริการ
 2. ลงชื่อจองการใช้ห้องสมุด เพื่อปกป้องสิทธิในการใช้และไม่ให้ซ้ำซ้อนกัน
 3. ครูประจำวิชาต้องควบคุมดูแลนักเรียนและควรมอบหมายงานให้นักเรียนค้นคว้าเพื่อให้นักเรียนมีงานทำ หากนักเรียนไม่มีการค้นคว้านักเรียนจะส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่น
 4. กรณีที่อาจารย์ประจำวิชาไม่สามารถอยู่ดูแลควบคุมนักเรียนได้ กรุณาแจ้งให้บรรณารักษ์ทราบเป็นเฉพาะกรณี