บริการสืบค้นข้อมูล

บริการสืบค้นฐานข้อมูล เป้นบริการสืบค้นฐานข้อมูลหนังสือของห้องสมุดช่วยให้สามารถค้นหาหนังสือและทรัพยากรสารสนเทศด้วยตนเองได้สะดวก รวดเร็วขึ้น และเช็คข้อมูลประวัติการยืม-คืนหนังสือได้ด้วยตนเอง