บริการหนังสือจอง

หนังสือจองเป็นบริการที่ห้องสมุดจัดแยกหนังสือรายวิชาต่าง ๆ ที่ครูผู้สอนกำหนดให้นักเรียนทุกคนอ่านประกอบกันอย่างทั่วถึง รวมทั้งเป็นบริการพิเศษที่จัดขึ้นในกรณีที่หนังสือนั้นๆมีจำนวนน้อย แต่มีผู้ใช้ต้องการจำนวนมาก โดยจัดแยกไว้ต่างหาก และมีกำหนดระยะเวลาให้ยืมสั้นกว่าหนังสือทั่วไป  ห้องสมุดได้จัดบริการหนังสือจองเป็นหนังสือวรรณกรรมสำหรับเยาวชนที่นักเรียนให้ความสนใจมากโดยเฉพาะหนังสือจากสำนักพิมพ์แจ่มใส

เวลาการยืม – คืนหนังสือจอง

ให้ยืมช่วงพักกลางวัน และ ช่วงหลังเลิกเรียน

ยืมวันอังคาร  คืนวันพฤหัสบดี    ก่อนเวลา 09.00 น.

ยืมวันศุกร์          คืนวันจันทร์      ก่อนเวลา 09.00 น.

จำนวนการยืม          ยืมได้ครั้งละไม่เกิน 2 เล่ม

ปิดภาคเรียนยืมได้ไม่เกิน 3 เล่ม

ประเภทของหนังสือจอง

 1. หนังสือวรรณกรรม
 2. หนังสือเยาวชนใหม่
 3. หนังสือที่ครู ระบุความต้องการ

การปรับ ปรับวันละ 5 บาทต่อเล่ม (ห้องสมุดโรงเรียนธรรมศาสตร์ไม่ปรับเป็นเงินแต่ให้นักเรียนทำงานแทนค่าปรับ)

   ข้อควรปฏิบัติในการยืมหนังสือจอง

 1. ใช้สมาชิกห้องสมุดของตัวเองยืมเท่านั้น
 2. เลือกรายชื่อหนังสือจากแฟ้มหนังสือจองที่จัดบริการที่มุมหนังสือจอง
 3. จดหมายเลขหนังสือจอง จดลงในกระดาษที่จัดเตรียมไว้ให้ โดยดูจากหมายเลขใต้ภาพและเขียนใส่กระดาษ
 4. นำมายื่นกับเจ้าหน้าที่พร้อมบัตรสมาชิกห้องสมุด เพื่อเจ้าหน้าที่จะหยิบหนังสือให้
 5. เขียนชื่อ-นามสกุล ชั้น ในบัตรประจำหนังสือ ประทับวันกำหนดส่งที่เตรียมไว้ตรงจุดบริการหนังสือจอง
 6. นำบัตรมายื่นที่เคาน์เตอร์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความเรียบร้อยและรอเรียกชื่อให้นักเรียนรับหนังสือ
 7. ประทับวันกำหนดส่งที่บัตรกำหนดส่ง
 8. กรณีทำหนังสือจองหาย ให้รีบติดต่อครูบรรณารักษ์ทันที