บริการห้องสมุดเคลื่อนที่

เป็นบริการการอ่านที่ห้องสมุดจัดบริการตามหน้าอาคารเรียนของโรงเรียนและที่โรงอาหาร  เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ โดยใช้รถที่มีล้อเข็นตกแต่งเป็นทรงไทย จำนวน 4 คัน (Mobile Library)