บริการอินเตอร์เน็ต

บริการอินเตอร์เน็ต

เป็นบริการที่ผู้ใช้บริการสามารถสืบค้นข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตที่สนใจได้ทั่วโลก ซึ่งทำให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงสารสนเทศที่ทันสมัยได้มากขึ้น ตรงตามความต้องการและสะดวกรวดเร็ว

 เวลาบริการ

เวลาบริการ เวลา 08.30 – 16.30  น.   ฟรีไม่เสียค่าบริการ

 

ขั้นตอนการเข้าใช้บริการอินเตอร์เน็ต

 1. ใช้บัตรนักเรียนหรือบัตรประชาชน ในการแลกบัตรเข้าใช้
 2. ให้นักเรียนดูผังเครื่อง และหยิบหมายเลขที่ต้องการ โดยการใส่บัตรนักเรียนหรือบัตรประชาชนในช่องที่กำหนดตามหมายเลข และนำบัตรเข้าใช้ติดที่อกเสื้อ
 3. ลงชื่อเข้าใช้ในสมุดบันทึกการเข้าใช้ ลงรายละเอียดให้ครบช่อง
 4. เมื่อเข้าใช้แล้ว ให้นั่งตามหมายเลขโต๊ะ และห้ามลุกเดินหรือออกนอกบริเวณ
 5. เมื่อใช้งานเสร็จแล้ว ให้ลงเวลาออกในสมุดบันทึกการใช้ทุกครั้ง พร้อมทั้งคืนบัตรเข้าใช้เก็บไว้ที่ช่องเดิมตามหมายเลข แล้วนำบัตรนักเรียนคืน
 6. หากนักเรียนต้องการช่วยเพื่อนทำงาน ให้ขอบัตรเสริมพร้อมทั้งลงในสมุดบันทึกเหมือนผู้เข้าใช้คนอื่นๆ และเมื่อใช้งานเสร็จ ให้คืนบัตรเสริมที่เคาน์เตอร์

มารยาทการใช้บริการอินเตอร์เน็ต

 1. ใช้เพื่อการสืบค้นข้อมูลเพื่อประกอบการเรียนการสอน
 2. ใช้บริการได้ คนละ 30 นาที หากไม่มีคนรอคิวเพื่อใช้บริการสามารถใช้ได้เกิน 30 นาทีได้
 3. ห้ามนักเรียนที่ไม่มีบัตร USER เข้าใช้บริการอินเตอร์เน็ต
 4. ห้ามนำลูกอม หมากฝรั่ง และเครื่องดื่มเข้ามารับประทานขณะมาใช้บริการ
 5. ห้ามนำที่ชาร์จโทรศัพท์เข้ามาชาร์จบริเวณจุดบริการอินเตอร์เน็ต
 6. ไม่ส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่น
 7. ไม่ขีดเขียนข้อความใดๆลงบนโต๊ะหรือเก้าอี้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ
 8. เมื่อนักเรียนใช้เสร็จแล้ว ให้เก็บเก้าอี้ เข้าที่ทุกครั้ง
 9. ไม่ต้องปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
 10. นักเรียนต้องปฏิบัติตามกฎ ระเบียบของห้องสมุด เพื่อความเป็นระเบียบ
 11. กรณีเครื่องคอมพิวเตอร์มีปัญหาใดๆ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่