บุคลากรห้องสมุด

นางกานดา ยนตรการกำจร
(หัวหน้าและบรรณารักษ์)

นางสาวอรอุมา อุทรักษ์
(บรรณารักษ์)

นางสาวฤทัยทิพย์ ประชาสุข
(บรรณารักษ์)

นางสาวนุชนาถ เพียรชัย
(เจ้าหน้าที่ธุรการ)

นางสาวชมนาด เหลียวอิน
(เจ้าหน้าที่)