233064585_346968023787995_3106732598089915668_n
บริการสืบค้นข้อมูล
20220304_125838
20210315_085611

ประวัติห้องสมุดโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม

ปัจจุบันห้องสมุดโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม ตั้งอยู่ ณ อาคาร 7 ชั้น 1 มีพื้นที่ขนาด 10 ห้องเรียน มีพื้นที่สำหรับการบริการอย่างเพียงพอ กว้างขวาง มีการจัดมุมอย่างหลากหลาย เป็นสัดส่วน เช่น มุมเทิดพระเกียรติ มุมอินเตอร์เน็ต มุมบริการยืม-คืน มุมหนังสืออ้างอิง มุมเยาวชน มุมวิชาการ มุมอาเซียน ห้องมัลติมีเดีย โดยมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาตามลำดับดังนี้

พ.ศ. 2518 ห้องสมุดตั้งอยู่ที่อาคาร 3 ห้อง 321 มีขนาด 1 ห้องเรียน

พ.ศ. 2520 ย้ายห้องสมุดมา อยู่ที่อาคาร 1 ห้อง 121 มีขนาดห้องเรียนครึ่ง ซึ่งมีขนาดพื้นที่ใหญ่กว่าห้องเดิม

พ.ศ. 2520-2528 มีครูอารียา กลีบเมฆครูสอนวิทยาศาสตร์ ทำหน้าที่ครูบรรณารักษ์ในสมัยนั้น

พ.ศ. 2529 ครูกอบแก้ว ตะนะพันธุ์ ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม ซึ่งเป็นครูบรรณารักษ์คนแรกที่มีวุฒิการศึกษาทางบรรณารักษ์ ในช่วงเวลาดังกล่าวมีการปรับปรุงห้องสมุดให้มีระบบการจัดหมวดหมู่หนังสือ ผลทำให้มีนักเรียนเข้าใช้มากขึ้นผลทำให้ห้องสมุดคับแคบ แออัดเกินไป จึงขออนุญาตให้มีการขยายพื้นที่ห้องสมุด

พ.ศ. 2531 ห้องสมุดได้ขยายพื้นที่มาอยู่อาคาร 1 ชั้น 1 เพิ่มขึ้นจาก 1 ห้องเรียนเป็น 4 ห้องเรียน มีครูช่วยงานห้องสมุด 2 ท่าน

พ.ศ. 2541 มีการ ขยายพื้นที่ห้องสมุดให้มีพื้นที่รองรับผู้ใช้บริการที่มีมากขึ้น จากห้องที่มีขนาด 4 ห้องเรียนเป็น 10 ห้องเรียน โดยใช้พื้นที่ลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 ของอาคาร 6 มีบรรณารักษ์ 1 คน (นางกอบแก้ว ตะนะพันธุ์) และเจ้าหน้าที่ 1 คน (นางสาวอารีย์ วิบูลย์) ทำหน้าที่ในขณะนั้น

พ.ศ. 2552 ห้องสมุดเริ่มคับแคบ เนื่องจากมีครุภัณฑ์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องมาเป็นลำดับ ซึ่งได้วางแผนขยายห้องสมุดในอนาคตต่อไป

พ.ศ.2553 ห้องสมุดมีการปรับปรุงพื้นที่ภายในห้องสมุดโดยรื้อผนังกั้นห้องงานเทคนิคออก 1 ห้อง และสร้างห้องงานเทคนิคขึ้นใหม่แทนห้องเดิมบริเวณนอกห้องสมุดจึงทำให้มีพื้นที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้มีการปรับปรุง ตกแต่งบรรยากาศภายในห้องสมุดใหม่หมด ตามงบประมาณที่มี ทำให้ห้องสมุดสวยงามมากขึ้น เช่น เปลี่ยนฝ้า กั้นห้องให้เป็นสัดส่วน มีห้องMultimedia Library ให้มีบรรยากาศในการประชุม อบรม สัมมนา มีการกั้นพื้นที่ภายในไว้สำหรับสืบค้นข้อมูล ( อินเตอร์เน็ต จำนวน 50 เครื่อง ) มีการจัดพื้นที่สำหรับการอ่านหนังสือมีการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ จำนวน 8 เครื่อง

พ.ศ. 2554 มีการติดตั้งเครื่องปรับอากาศเพิ่มอีก จำนวน 8 เครื่อง จึงทำให้ห้องสมุดมีการติดตั้งเครื่องปรับอากาศทั้งหมด เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2554 เกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ ห้องสมุดโรงเรียนและบริเวณโดยรอบได้รับความเสียหายจากน้ำท่วม จึงทำให้ห้องสมุดเสียหายมาก ต้องมีการปรับปรุงครุภัณฑ์ต่างๆใหม่ทั้งหมด เอกสารและทรัพยากรต่างๆชำรุด มีการจำหน่ายหนังสือจำนวนมากออกจากห้องสมุดเนื่องจากมีความชื้นเชื้อรา

พ.ศ. 2555 ห้องสมุดจัดทำห้องรับฝากกระเป๋าโดยใช้พื้นที่ห้องน้ำข้างห้องสมุดจัดเก็บกระเป๋ามากยิ่งขึ้น

พ.ศ. 2518-2528 มีครูผู้ทำหน้าที่บรรณารักษ์ จำนวน 1 คน (ไม่มีวุฒิบรรณารักษ์)

พ.ศ. 2529 จนถึงปัจจุบัน นางกอบแก้ว ตะนะพันธุ์ เป็นครูบรรณารักษ์คนแรกของโรงเรียน

พ.ศ. 2542 มีครูบรรณารักษ์เพิ่มอีกจำนวน 1 คน คือ ครูพรรณี พลาชัย ตั้งแต่ ปีพ.ศ. 2542 จนถึงปัจจุบันโรงเรียนมีครูบรรณารักษ์ทำหน้าที่ดูแลบริหารงานห้องสมุด จำนวน 2 คน แต่ไม่มีเจ้าหน้าที่ช่วยงาน มีเฉพาะครูบรรณารักษ์

พ.ศ. 2552 เพิ่มเจ้าหน้าที่ช่วยงานห้องสมุดจำนวน 1 คน คือ นางสาวชมนาด เหลียวอิน (วุฒิ ศิลปศาสตร์บัณฑิต)

พ.ศ. 2553 จนถึงปัจจุบันจัดจ้างเจ้าหน้าที่เพิ่มให้อีก 1 คน คือ นางสาวนุชนาถ เพียรชัย (วุฒิ ศิลปศาสตร์บัณฑิต)

พ.ศ. 2560 ครูกอบแก้ว ตะนะพันธุ์ หัวหน้าบรรณารักษ์ห้องสมุดเกษียณอายุ ครูพรรณี พลาชัย ขึ้นเป็นหัวหน้าบรรณารักษ์แทน

พ.ศ. 2561 มีครูย้ายมาบรรจุใหม่ 1 คน คือ ครูกานดา ยนตรการกำจร และในปีนี้ครูพรรณี พลาชัย เกษียณอายุราชการ

พ.ศ. 2562 มีครูย้ายมาบรรจุใหม่เพิ่มอีก 1 คน คือ ครูอรอุมา อุทรักษ์

พ.ศ. 2563-2565 จนถึงปัจจุบัน ปัจจุบันห้องสมุดมีบุคลากรรวมทั้งสิ้น 4 คน

และในวันที่ 13 ธันวาคม 2565 ครูอรอุมา อุทรักษ์ ไปช่วยราชการที่โรงเรียนวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

พ.ศ. 2566 ครูฤทัยทิพย์ ประชาสุข ย้ายมาเป็นบรรณารักษ์