ป้ายนิเทศความรู้

การจัดแสดงข้อมูลเนื้อหาผลงานต่าง ๆรวมทั้งวันสำคัญ ด้วยวัสดุ สิ่งของ อุปกรณ์และกิจกรรมที่หลากหลายแต่มีความสัมพันธ์กันในแต่ละเรื่องโดยมีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจน มีการวางแผนและออกแบบที่เร้าความสนใจ