มารยาทการใช้ห้องสมุด

 1. สแกนใบหน้าทุกครั้ง เวลาเข้า-ออก
 2. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย
 3. ฝากกระเป๋า ถุง ย่าม แฟ้มและสิ่งของอื่น ๆ กับเจ้าหน้าที่ นำเฉพาะปากกาและสมุดจดงานมาเท่านั้น
 4. ถอดรองเท้าใส่ถุงและนำเข้าห้องสมุดทุกครั้งที่เข้าใช้บริการ
 5. ห้ามนำเครื่องดื่มและอาหารเข้ามาภายในห้องสมุดทุกชนิด
 6. ห้ามนำหมอน ผ้าห่ม เข้ามาในห้องสมุด หรือวิ่งเล่นกันในห้องสมุด
 7. ห้ามส่งเสียงดัง หรือกระทำการใดๆอันเป็นการรบกวนผู้อื่น
 8. ห้ามฉีก ตัด ทำลาย ลักขโมย หรือกระทำใดๆในทรัพย์สินของห้องสมุดเสียหาย
 9. ห้ามกระทำอนาจาร หรือมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเช่น กอด จูบ แนบชิด นอนตัก ฯลฯ
 10. ห้ามนำอุปกรณ์เสริมสวยทุกชนิดเข้าห้องสมุดเช่น หวี ที่หนีบผม ลิป กระจก เครื่องสำอางค์ทุกชนิด
 11. ห้ามนำหนังสือของห้องสมุดออกนอกห้องสมุด โดยที่ยังไม่ได้ทำการยืม
 12. ดูแลรักษาหนังสือห้องสมุดไม่ให้ชำรุดสูญหาย เช่น เปียกฝน น้ำ หรือม้วนงอ
 13. เก็บเก้าอี้เข้าที่ทุกครั้งเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย
 14. หากสงสัยหรือมีปัญหาในการใช้ห้องสมุดติดต่อสอบถามได้ตลอดเวลา ณ เคาน์เตอร์บริการ
 15. ให้เจ้าหน้าที่ตรวจดูสิ่งของก่อนออกจากห้องสมุดทุกครั้ง