มารยาทในการใช้บริการอินเตอร์เน็ต

  1. ใช้เพื่อการสืบค้นข้อมูลเพื่อประกอบการเรียนการสอน
  2. ใช้บริการได้ คนละ 30 นาที หากไม่มีคนรอคิวเพื่อใช้บริการสามารถใช้ได้เกิน 30 นาทีได้
  3. ห้ามนักเรียนที่ไม่มีบัตร USER เข้าใช้บริการอินเตอร์เน็ต
  4. ห้ามนำลูกอม หมากฝรั่ง และเครื่องดื่มเข้ามารับประทานขณะมาใช้บริการ
  5. ไม่ส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่น
  6. ไม่ขีดเขียนข้อความใดๆลงบนโต๊ะหรือเก้าอี้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ
  7. เมื่อนักเรียนใช้เสร็จแล้ว ให้เก็บเก้าอี้ เข้าที่ทุกครั้ง
  8. ไม่ต้องปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
  9. นักเรียนต้องปฏิบัติตามกฎ ระเบียบของห้องสมุด เพื่อความเป็นระเบียบ
  10. กรณีเครื่องคอมพิวเตอร์มีปัญหาใดๆ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่