ระเบียบการยืม-คืน

ระเบียบการยืมคืน  

ช่วงเช้า              เวลา     07.00 – 07.30 น.

ช่วงพักกลางวัน  เวลา     11.00 – 12.40 น.

ช่วงเย็น             เวลา     15.00 – 16.30 น.  (ยืม-คืน หลังเลิกเรียนทุกวัน)

 1. นักเรียนต้องใช้บัตรสมาชิกห้องสมุดหรือบัตรนักเรียนของตนเอง ยืม-คืนหนังสือ
 2. การยืมหนังสือและซีดี ยืมได้ไม่เกิน 5 เล่ม กำหนด 7 วัน ถ้าเกินกำหนดปรับวันละ 1 บาท/ต่อ 1 เล่ม และช่วงปิดภาคเรียนยืมได้คนละ 10 เล่ม กำหนดส่งคืนเปิดภาคเรียนต่อไป
 3. วารสาร หนังสือพิมพ์ บริการการอ่านภายในห้องสมุด ยืมไปถ่ายเอกสารได้
 4. หนังสืออ้างอิง ห้ามยืมออกนอกห้องสมุด ยกเว้นกรณีที่จะนำไปถ่ายเอกสารต้องติดต่อครูบรรณารักษ์ห้องสมุดก่อน และต้องนำส่งคืนในวันเดียวกัน หากต้องการยืมกรณีพิเศษยืมได้ตอนเย็น และต้องส่งคืนตอนเช้าของวันรุ่งขึ้นทันที่ ก่อนเวลา 08.00 น.
 5. นักเรียนที่ทำหนังสือหายต้องรีบติดต่อครูบรรณารักษ์ทันที
 6. กรณีเสียค่าปรับ นักเรียนสามารถทำงานห้องสมุดแทนค่าปรับได้
 7. นักเรียนที่ไม่คืนหนังสือ จะมีใบทวงแจ้งไปที่อาจารย์ที่ปรึกษา และให้รีบติดต่อห้องสมุดทันที
 8. นักเรียน ม.3 และ ม.6 ที่กำลังจะจบการศึกษา ให้ตรวจสอบการยืมหนังสือที่ห้องสมุดด้วย

นักเรียนที่ค้างส่งหนังสือห้องสมุด และกำลังจะจบการศึกษาให้รีบติดต่อครูบรรณารักษ์ด่วน

กติกาการยืมหนังสือ

กรณีปิดภาคเรียน

 1. ห้องสมุดบริการยืมหนังสือคนละ 10 เล่ม แยกเป็น หนังสือจอง 3 เล่ม หนังสือทั่วไป 7 เล่ม ในช่วงปิดภาคเรียน โดยยืมได้ในช่วงที่มีการสอบปลายภาคเรียนเท่านั้น
 2. กำหนดคืนเปิดภาคเรียนต่อไป

การปรับ

 1. กรณีคืนหนังสือเกินกำหนด7 วัน ปรับวันละ 1 บาทต่อ 1 เล่ม
 2. ถ้าเป็นหนังสือจอง ปรับวันละ 5 บาทต่อ 1 เล่ม
 3. ห้องสมุดให้ทำงานแทนค่าปรับกรณีที่ส่งคืนหนังสือเกินกำหนด

กรณีทำบัตรห้องสมุดหาย หรือ หนังสือหาย

 1. ติดต่อเจ้าหน้าที่ห้องสมุด เพื่อเขียนคำร้องขอทำบัตรใหม่ และชดใช้หนังสือคืน
 2. เตรียมรูปถ่าย ขนาด 1นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป (เสียค่าทำบัตรใหม่ 3 บาท)

ประเภทของทรัพยากรสารสนเทศที่บริการให้ยืม

อัตราการยืมทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด
สิ่งพิมพ์/วัสดุ ผู้ยืม กำหนดเวลา ค่าปรับ
1.หนังสือและซีดี เกมส์

2. เกมส์

3.หนังสือจอง

4.หนังสืออ้างอิง

5.วารสาร

6.หนังสือพิมพ์

7.จุลสาร

8.อินเตอร์เน็ต

นักเรียน เจ้าหน้าที่ ครู / อาจารย์นักเรียน ครู

นักเรียน ครู

ใช้ในห้องสมุด

ใช้ในห้องสมุด

ใช้ในห้องสมุด

ใช้ในห้องสมุด

ใช้ในห้องสมุด

5 เล่ม / 7 วัน

1 ชุด / 1 วัน

2 เล่ม / 3 วัน

ยืมถ่ายเอกสารได้

ยืมถ่ายเอกสารได้

ยืมถ่ายเอกสารได้

ยืมถ่ายเอกสารได้

ใช้ครั้งละ 30 นาที

1 บาท /วัน

1 บาท /วัน

5 บาท / วัน

บริการฟรี