ระเบียบการยืม-คืน

บริการยืม – คืนหนังสือ

 1. บริการยืม-คืน ตั้งแต่เวลา 07.00-16.30 น.
 2. นักเรียนต้องใช้บัตรสมาชิกห้องสมุดและบัตรนักเรียนยืม – คืนหนังสือ ด้วยบัตรของตนเอง
 3. คืนหนังสือได้ ถ้าลืมนำบัตรมา (โดยบอกเลขประจำตัวนักเรียน)
 4. การยืมหนังสือและซีดี ยืมได้ไม่เกิน 5 เล่ม กำหนด 7 วัน ถ้าเกินกำหนดปรับวันละ 1 บาท ต่อ 1 เล่ม และช่วงปิดภาคเรียนยืมได้คนละ 10 เล่ม กำหนดส่งคืนเปิดภาคเรียนต่อไป
 5. นิตยสาร หนังสือพิมพ์ บริการการอ่านภายในห้องสมุด ยืมไปถ่ายเอกสารได้
 6. หนังสืออ้างอิง ห้ามยืมออกนอกห้องสมุด ยกเว้นกรณีที่จะนำไปถ่ายเอกสารต้องติดต่อครูบรรณารักษ์ก่อนและต้องนำส่งคืนในวันเดียวกัน หากต้องการยืมกรณีพิเศษยืมได้ตอนเย็นและต้องส่งคืนตอนเช้าของวันรุ่งขึ้นทันที ก่อนเวลา 08.00 น.
 7. นักเรียนที่ทำหนังสือหายต้องรีบมาติดต่อครูบรรณารักษ์
 8. กรณีเสียค่าปรับ นักเรียนสามารถทำงานที่ห้องสมุดแทนค่าปรับได้
 9. นักเรียนที่ไม่คืนหนังสือ จะมีใบทวงแจ้งไปที่คุณครูที่ปรึกษา และให้รีบติดต่อที่ห้องสมุด
 10. นักเรียน ม.3 และม.6 ที่กำลังจะจบการศึกษา ให้ตรวจสอบการค้างส่งหนังสือในภาคเรียนสุดท้าย

กติกาการยืมหนังสือ

กรณีปิดภาคเรียน

 1. ห้องสมุดบริการยืมหนังสือคนละ 10 เล่ม แยกเป็น หนังสือจอง 3 เล่ม หนังสือทั่วไป 7 เล่ม ในช่วงปิดภาคเรียน โดยยืมได้ในช่วงที่มีการสอบปลายภาคเรียนเท่านั้น
 2. กำหนดคืนเปิดภาคเรียนต่อไป

การปรับ

 1. กรณีคืนหนังสือเกินกำหนด7 วัน ปรับวันละ 1 บาทต่อ 1 เล่ม
 2. ถ้าเป็นหนังสือจอง ปรับวันละ 5 บาทต่อ 1 เล่ม
 3. ห้องสมุดให้ทำงานแทนค่าปรับกรณีที่ส่งคืนหนังสือเกินกำหนด

กรณีทำบัตรห้องสมุดหาย หรือ หนังสือหาย

 1. ติดต่อเจ้าหน้าที่ห้องสมุด เพื่อเขียนคำร้องขอทำบัตรใหม่ และชดใช้หนังสือคืน
 2. เตรียมรูปถ่าย ขนาด 1นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ฟรี)

ประเภทของทรัพยากรสารสนเทศที่บริการให้ยืม

อัตราการยืมทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด
สิ่งพิมพ์/วัสดุ ผู้ยืม กำหนดเวลา ค่าปรับ
1.หนังสือและซีดี เกมส์

2. เกมส์

3.หนังสือจอง

4.หนังสืออ้างอิง

5.นิตยสาร

6.หนังสือพิมพ์

7.จุลสาร

8.อินเตอร์เน็ต

นักเรียน เจ้าหน้าที่ ครู / อาจารย์นักเรียน ครู

นักเรียน ครู

ใช้ในห้องสมุด

ใช้ในห้องสมุด

ใช้ในห้องสมุด

ใช้ในห้องสมุด

ใช้ในห้องสมุด

5 เล่ม / 7 วัน

1 ชุด / 1 วัน

2 เล่ม / 3 วัน

ยืมถ่ายเอกสารได้

ยืมถ่ายเอกสารได้

ยืมถ่ายเอกสารได้

ยืมถ่ายเอกสารได้

ใช้ครั้งละ 30 นาที

1 บาท /วัน

1 บาท /วัน

5 บาท / วัน

บริการฟรี