วิสัยทัศน์งานห้องสมุด

     บริการด้วยความเต็มใจ                  มุ่งเน้นให้เด็กมีนิสัยรักการอ่าน

สนุกสนานใฝ่การเรียนรู้                 เพื่อก้าวสู่แหล่งเรียนรู้สากล

 

พันธกิจห้องสมุด

  1. เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ การบริการห้องสมุดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานห้องสมุด 3 ดี เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับความพึงพอใจ
  2. จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านอย่างหลากหลายและสม่ำเสมอ
  3. พัฒนาสื่อ เทคโนโลยีทางการศึกษาและแหล่งการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการพัฒนาศักยภาพ
  4. การเรียนรู้ในระดับสากลพัฒนาระบบการสืบค้นทางอินเตอร์เน็ตและทางสื่ออิเล็คทรอนิคส์ให้มีประสิทธิภาพ