สมาชิกห้องสมุด

ผู้มีสิทธิ์ใช้บริการห้องสมุด 

  1. นักเรียน
  2. ครู – อาจารย์
  3. เจ้าหน้าที่  นักการภารโรง
  4. บุคคลภายนอกและชุมชน  ( ไม่มีสิทธิ์ยืม)