สรรหายอดนักอ่าน

เป็นกิจกรรมที่คัดเลือกนักเรียนที่อ่านหนังสือและบันทึกการอ่านมากที่สุด ในระยะเวลา 3 เดือน โดยแยกระดับการแข่งขัน เป็นนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และ มัธยมศึกษาตอนปลาย นักเรียนที่บันทึกมากที่สุดเป็นผู้ชนะเลิศ (ยอดนักอ่าน)