หนอนหนังสือ

เป็นกิจกรรมส่งเสริมการอ่านกิจกรรมหนึ่งจากหลายๆกิจกรรมที่งานห้องสมุดจัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยจัดกิจกรรมดังนี้

  1. นำหนังสือที่ถูกคัดเลือกว่าเป็นหนังสือดี มีความเหมาะสมกับวัยของนักเรียนมาแนะนำให้นักเรียนได้รู้จักประมาณ 3-5 เรื่อง
  2. เล่าเรื่อง
  3. ตั้งประเด็นคำถามให้นักเรียนร่วมตอบและมอบของรางวัล